Classówka 2019

Classówka 2019

1 czerwca 2020 Wyłącz przez admin

Niniejszy tekst jest tekstem przykładowym. Jego zadaniem jest unaocznić ilość znaków mieszczących się na jednej stronie obliczeniowej oraz wyjaśnić, dlaczego cenę za tłumaczenie oblicza się na podstawie ilości stron obliczeniowych, a nie na podstawie ilości stron A4.
Jako „znak na stronie” uważa się wpisanie każdego klawisza z klawiatury w edytorze tekstu na komputerze. Znakiem jest każda litera, cyfra, znaki specjalne, kropka, tabulator, a nawet spacja.

Jako jedną stronę obliczeniową uważa się stronę, na której występuje 1500 znaków. Takie obliczenie obowiązuje w tłumaczeniu zwykłym, a więc niepodbitym okrągłą pieczęcią tłumacza przysięgłego. Niektórzy tłumacze stosują również numerację 1800 znaków. W przypadku tłumaczeń poświadczonych (błędnie nazywanych „przysięgłymi”) podbitych pieczęcią tłumacza i opatrzonych formułą poświadczającą (informacją poświadczającą, że tłumaczenie jest zgodne z oryginałem, za stronę obliczeniową uważa się stronę, na której występuje 1125 znaków. Na niniejszej stronie jak dotąd zapisano 1125 znaków, wliczając niniejsze zdanie do kropki oraz włącznie z cyfrą zapisaną w tym zdaniu.
Tłumaczenie poświadczone zawiera więc mniej znaków niż tłumaczenie zwykłe, co wynika z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości o zawodzie tłumacza przysięgłego, jednakże koszt za oba rodzaje tłumaczenia jest często jednakowy, bądź podobny. Na niniejszej stronie jak dotąd zapisano 1500 znaków, wliczając niniejsze zdanie do kropki oraz włącznie z cyfrą zapisaną w tym zdaniu.
Jak widać, strona licząca 1500 znaków nie jest tak obszerna, jak zapisana strona A4. Na stronie zastosowano małe przerwy pomiędzy wierszami (interlinia pojedyncza). Na niniejszej stronie zapisano jak dotąd 1800 znaków, wliczając niniejsze zdanie do kropki oraz włącznie z cyfrą zapisaną w tym zdaniu.
Powyższe rozważania o długości tekstu zostały stworzone na potrzeby tłumacza przysięgłego celem wyjaśnienia jego klientom kwestii znaków na stronie obliczeniowej. Często bowiem zdarza się, że klient rozumie „stronę” tekstu jako zapisaną pełną stronę formatu A4 i to maczkiem. Rzeczywistość jest jednak inna. Strona stronie nierówna; „strona” to nie to samo co „strona obliczeniowa”. Trzeba zaznaczyć, że niniejsza strona została napisana czcionką „Calibri”, natomiast rozmiar czcionki wynosi 11. Co prawda powszechnie używaną wielkością jest 12, jednak w moim odczuciu wydruk o tak dużych rozmiarach jest zbyt duży i razi oko. Niniejsza strona została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden został wyrównany do lewej i prawej strony arkusza, drugi natomiast wyrównano jedynie do lewej strony tak, aby przypominał suchy nieobrobiony tekst. Celem takiego zabiegu jest wykazanie, że w przypadku tekstu wyrównanego tylko do jednej strony arkusza tekst wydaje się mniej obszerny niż tekst wyrównany po obu stronach arkusza. Proszę zwrócić uwagę, jak wiele znaków pojawiło się na niniejszej stronie. Jest ich aż 5330. Jak widać w przypadku obliczenia ceny za tłumaczenie, która wyniknie z ilości znaków na stronie (a nie z ilości stron A4) niesprawiedliwe byłoby liczyć niniejszą stronę jako tylko jedną „stronę obliczeniową” z racji tego, że jest to tylko jedna strona A4. Owszem, strona jest jedna, zapisana na jednej kartce, jednakże wystąpiło na niej aż 5330 znaków. Z niniejszej strony należy wyliczyć ilość stron obliczeniowych w celu uzyskania ceny za tłumaczenie takiego tekstu. Policzmy więc: jedna strona obliczeniowa to w tłumaczeniu zwykłym 1500 znaków. Występujące na niniejszej stronie 5578 znaków należy podzielić przez 1500. Wyjdzie nam ilość szukanych stron obliczeniowych: 5330 : 1500 = 3,5. Ta cyfra oznacza szukaną ilość stron, za które zostanie pobrana opłata. Oczywiście w przypadku gdy wynik wychodzi z przecinkiem, na przykład: 3,5 to uważa się, że została rozpoczęta kolejna strona. Stronę rozpoczętą uważa się natomiast za całą. Nie ma znaczenia, w jakim stopniu zapisana została nowa strona, może to być zarówno 1499, jak i 10 znaków – w rozliczeniu strona będzie traktowana jako jedna. W naszym przypadku wychodzi więc nie 3,5 strony, lecz 4. Dla czytelnika nadal może wydawać się niejasne, że w rozliczeniu cenowym niniejsza strona A4 nie będzie traktowana jak jedna strona. Wyłania się bowiem takie równanie matematyczne: 1=4, gdzie 1 to niniejsza strona A4, a 4 to liczba stron rozliczeniowych. Biorąc pod uwagę wcześniejsze rozważania na temat rozliczania stron, powyższy wynik jest jedynym słusznym. Podobnie sprawa ma się w przypadku strony tłumaczenia poświadczonego, które ma 1125 znaków. Liczbę znaków niniejszej strony należy podzielić przez 1125, aby otrzymać faktyczną ilość stron obliczeniowych: 5330 : 1125 = 4,7. Po zaokrągleniu do pełnej strony wyjdzie nam 5 stron. Na koniec omówmy jeszcze pokrótce czas spędzony nad tłumaczeniem. Przetłumaczenie 5330 znaków a przetłumaczenie 1125 czy 1500 znaków to jednak spora różnica czasowa. Tekst może składać się ze stosunkowo prostych słów, których znaczeń nie trzeba szukać w specjalistycznych słownikach i innych źródłach. Co jednak się stanie, gdy w tekście pojawiają się określenia fachowe? Wówczas przekładany tekst przysporzy tłumaczowi dodatkowych trudności i sprawi, że czas realizacji tłumaczenia się wydłuży. Powyższe rozważania można uznać za zakończone i mieć nadzieję, że zostały zrozumiane przez czytelnika.